Navigace

Obsah

Nejdůležitější zákony

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
  • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
  • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

Další používané předpisy (vždy ve znění později vydaných předpisů)

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu (stavební zákon)

 

Platné obecně závazné vyhlášky obce Uzenice

 

Usnesení zastupitelstva obce Uzenice

 

Strategický rozvojový dokument obce Uzenice 2018-2023

logoZastupitelstvo obce Uzenice schválilo dne 26. listopadu 2017 nový „Strategický rozvojový dokument na období 2018 – 2023“. Dokument byl zpracován a schválen v rámci realizace projektu "Zvyšování profesionalizace řízení SOB a obcí SOB", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002817.

 

Územní plán Uzenice (datum usnesení o vydání 16.4.2013, datum nabytí účinnosti 10.5.2013)

OOP Uzenice - textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, VPO a asanací

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

Širší vztahy

Jihočeský kraj poskytl na pořízení územního plánu Uzenice grant ve výši  40 800,- Kč z Grantového programu na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2012.